เปิด 1 พฤษภาคม 2562

รับเตรียมอนุบาล – อนุบาล 1 วันจำหน่ายใบสมัคร และวันรับสมัครจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บรรยากาศภายในโรงเรียน

โรงเรียนได้มีการออกแบบและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและเหมาะสมต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งมีความสะอาด ปลอดภัยและเป็นธรรมชาติ

OPEN HOUSE

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ ห้องสายนที