โรงเรียนเอกจิตตรานุสรณ์

เป็นโรงเรียนทางเลือกใหม่สำหรับผู้ปกครอง ซึ่งโรงเรียนของเรามีความโดดเด่นด้านหลักสูตรแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมอย่างแท้จริง (Whole Child Development) และเน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ มาใช้ในเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียน และมีการนำแนวคิดและนวัตกรรมการศึกษาต่างๆมาใช้อย่างกลมกลืนและเหมาะสม เช่น Montessori, Phonics, STEAM, Project approach เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมที่มีความสะอาด ปลอดภัยและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการลงมือทำด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน (Learning by Doing) ทำให้เด็กพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนอย่างเต็มที่ มีความมั่นใจ     กล้าคิด กล้าแสดงออก มีจินตนาการ สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ และปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เพราะเราเชื่อว่า “ความสุข” จะเป็นพลังอันสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้โรงเรียนยังมุ่งเน้นการสื่อสารสองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเชื่อมต่อการเรียนรู้ ระหว่างชั้นอนุบาลสู่ชั้นประถมศึกษา และปลูกผังรากฐานให้เด็กการรักการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

แนวคิดของมอนเตสซอรี่ (Montessori) ให้ความสำคัญแก่เด็กโดยมีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยพัฒนาเด็กตามลำดับขั้นของการพัฒนาการ ซึ่งเด็กได้มีโอกาสศึกษาด้วยตนเองอย่างอิสระตามความสนใจของเด็กเองจากสิ่งแวดล้อมที่จัดไว้ให้อย่างมีจุดมุ่งหมาย เนื่องจากความสนใจของเด็กเป็นแรงกระตุ้นที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีสมาธิ สงบ มีความพยายามและทำซ้ำๆในการที่จะทำงานให้สำเร็จ ในระหว่างทำงานเด็กจะพยายามที่จะเรียนรู้การแก้ปัญหาและแก้ไขข้อบกพร่องในการทำงานของตนได้ด้วยตนเอง

โฟนิคส์ (Phonics) คือ วิธีการเรียนอ่านเขียนและออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักการถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตัวอักษร a ถึง z ผู้เรียนจะต้องเข้าใจเสียงของตัวอักษรต่างๆ และออกเสียงเหล่านั้นให้ได้อย่างถูกต้องจึงจะสามารถผสมเสียงออกมาเป็นคำได้ การเรียนโฟนิคส์จะช่วยให้เด็กๆออกเสียงได้ถูกต้อง ทำให้พวกเขาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจนและมั่นใจ รวมทั้งสามารถอ่านเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถนำทักษะทางการอ่านเขียนภาษาอังกฤษนี้ไปพัฒนาตนเองในด้านต่างๆต่อไปในอนาคต