การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล (จำนวน 50 คน)

อายุต้องครบ 2 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน

ชั้นเตรียมอนุบาล  เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึง 15 พฤษภาคม 2560

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (IEP จำนวน 25 คน และ MEP จำนวน 25 คน)

อายุต้องครบ 3 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน

ชั้นอนุบาล 1  เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ถึง 15 พฤษภาคม 2559

หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ใบ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1  ใบ
  3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน บิดาหรือมารดา อย่างละ 1  ใบ
  4. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน (กรณีผู้ปกครองอื่นที่ไม่ใช่บิดามารดา) อย่างละ  1  ใบ
  5. กรณีที่มีใบเปลี่ยนชื่อ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ จำนวน 1  ใบ
  6. รูปถ่ายเด็ก 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ
  7. รูปถ่ายบิดาหรือมารดา 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ
  8. รูปถ่ายผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองอื่นที่ไม่ใช่บิดามารดา) 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2  ใบ