โรงเรียนได้มีการออกแบบและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและเหมาะสมต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และช่วยให้สามารถจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนได้อย่างสมดุล ซึ่งมีความสะอาด ปลอดภัยและเป็นธรรมชาติ ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการลงมือทำด้วยตนเองและตามความสนใจของเด็ก รวมทั้งเด็กรู้จักเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยตนเอง สร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออก นอกจากนี้มีการจัดระบบความปลอดภัยโดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งผู้ปกครองชั้นเตรียมอนุบาลสามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ บริเวณโรงเรียนมีรั้วกั้นอย่างมิดชิดเพื่อความปลอดภัย การรับส่งมีพื้นที่รับส่งได้อย่างสะดวกและมีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าเรียน มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อของเล่นในห้องเรียนทุกวัน รวมทั้งมีพื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีจัดเมนูอาหารที่เหมาะสมต่อเด็ก


    สำหรับการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน โรงเรียนมีการออกแบบห้องเรียนให้มีเนื้อที่กว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างที่เพียงพอ อากาศสามารถไหลเวียนได้ทั่วห้อง เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเต็มที่และพักผ่อนได้เพียงพอ ในห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 25 คน มีครูประจำชั้น 2 คน และครูพี่เลี้ยง 1  คน ส่วนสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนได้มีการจัดพื้นที่ในการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ทำให้การเรียนที่มีชีวิตชีวา ช่วยสร้างความกระตือรือร้น เด็กๆความสุขที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และช่วยปลูกผังให้เด็กรักการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต (lifelong learning)