เด็กในวัย 0 – 6 ขวบ มีความจำเป็นที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา อย่างเต็มที่ ดังนั้นนอกจากการเรียนการสอนในหลักสูตรแล้ว ทางโรงเรียนจึงได้เปิด กิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน ได้แก่ กิจกรรมคอร์สพิเศษหลังเลิกเรียน กิจกรรมเสริมพิเศษช่วงสุดสัปดาห์ และค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ช่วงปิดเทอมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะต่างๆของนักเรียนให้ดียิ่งดี ซึ่งเด็กสามารถเลือกลงกิจกรรมได้ตามความสนใจของตน ซึ่งทางโรงเรียนจะมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้หลากหลายในแต่ละภาคเรียน