การศึกษาแบบบูรณาการ

แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ สร้างความเข้าใจผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับ  การพัฒนาทักษะการคิด  โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง

สื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ

เนื้อหา เน้นการสื่อสารสองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ด้วยเนื้อหาการเรียนการสอนมากกว่า 60% เป็นภาษาอังกฤษ

เรียนรู้จากประสบการณ์

สภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการลงมือทำด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ทำให้เด็กพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนอย่างเต็มที่ มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก

หลักสูตรการเรียนการสอน

มอนเตสซอรี่ (Montessori)

การจัดสภาพแวดล้อมตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ ทำให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาด้วยตนเองอย่างอิสระตามความสนใจของเด็กเองจากสิ่งแวดล้อมที่จัดไว้ให้อย่างมีจุดมุ่งหมาย เนื่องจากความสนใจของเด็กเป็นแรงกระตุ้นที่ดีที่สุดในการเรียนรู้   ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีสมาธิในการที่จะทำงานให้สำเร็จ

สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ

การเรียนโฟนิคส์ (Phonics) จะช่วยให้เด็กๆออกเสียงได้ถูกต้อง ทำให้พวกเขาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจนและมั่นใจ รวมทั้งสามารถอ่านเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถนำทักษะทางการอ่านเขียนภาษาอังกฤษนี้ไปพัฒนาตนเองในด้านต่างๆต่อไปในอนาคต

กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนที่มีความหลากหลาย เป็นการเรียนที่มีชีวิตชีวา เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง ช่วยสร้างความกระตือรือร้น มีความสุขที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และช่วยปลูกผังให้เด็กรักการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต (lifelong learning)

บรรยากาศภายในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน

แผนที่โรงเรียน